សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ជំរុញផលិតកម្មស្រូវ និងនាំចេញអង្ករឱ្យបាន  ៧៥ម៉ឺនតោនក្នុងឆ្នាំ២០២៣

ភ្នំពេញ ៖ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បានបង្ហាញនូវផែនការសកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធសម្រាប់អាណត្តិទី៤ សំដៅជំរុញផលិតកម្មស្រូវ និងនាំចេញអង្ករ ដោយកំណត់យកគោលដៅនាំចេញអង្ករ…