តម្លៃទំនិញនៅសហរដ្ឋអាមរិកបន្តឡើងថ្លៃ ខណៈដែលទីផ្សារភាគហ៊ុនអាចនឹងធ្លាក់ចុះ

បរទេស ៖ តាមរបាយការណ៍ពីនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយរ៉យទ័របង្ហាញថា តម្លៃទំនិញប្រចាំឆ្នាំបានឡើងដល់ ៥,៤ ភាគរយ ដែលកើនឡើងពី ៥,៣…