បំណុលជាតិរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិកបានកើនឡើងដល់ ៣៣,៨ ទ្រីលានដុល្លារ

ក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាម៉េរិកបង្ហាញថា បំណុលជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តកើនឡើងបន្ថែម ២,៦ ទ្រីលានដុល្លារក្នុងរយៈពេល៦ខែខែចុងក្រោយកន្លងទៅនេះ