និស្សិតត្រូវចាប់ជំនាញមួយ ដើម្បីយកទៅធ្វើជាមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

ភ្នំពេញ ៖ នៅក្នុងសហគមន៍មួយ ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារ សិស្សានុសិស្ស យុវជន យុវនារី ជនងាយរងគ្រោះ និងសាធារណជនត្រូវងាកមកចាប់អារម្មណ៍ និងទទួលយកជំនាញបច្ចេកទេស…