ការរក្សាបានស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់រៀលបានរួមចំណែកគ្រប់គ្រងសម្ពាធអតិផរណា

ភ្នំពេញ ៖ ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ បានលើកឡើងថា ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានថ្លឹងថ្លែងការអនុវត្តនយោបាយរូបិយវត្ថុ និងបន្តរក្សាឱ្យមានស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់រៀល