សុខដុមនីយកម្មវប្បធម៌ ជាចលករយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែប្រសើរឡើង

ភ្នំពេញ ៖ ជាមួយនឹងភាពរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ច សង្គម ក៏ដូចជាវប្បធម៌ កម្ពុជាបានឈានមួយដំណាក់កាលទៀតទៅកាន់អ្វីដែលគេហៅថា ប្រទេសសុខដុមនីយកម្ម និងពហុវប្បធម៌ ខណៈដែលភាពជា…