កត្តាសុខសន្តិភាព និងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចត្រឹមត្រូវនាំឱ្យកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍឆ្ពោះទៅមុខ

ភ្នំពេញ ៖ ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាល និងអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម បានលើកឡើងថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរ ដោយសារកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាព និងស្ថិរភាពនយោបាយ…