អាជីវកម្មសូត្រមាសតពីគ្រួសារ កំពុងផ្ដល់ការងារជូនស្រ្តីនៅក្នុងសហគមន៍

បន្ទាយមានជ័យ ៖ តម្បាញសរសៃសូត្រខ្មែរ ជាអាជីវកម្មមួយប្រភេទដែលមានភាពល្បីល្បាញយ៉ាងទូលាយដោយមានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិ ជាពិសេសជនជាតិជប៉ុន ដោយសារតែ…