ប្រទេសចំនួន ៧ បានសម្រេចគោលដៅសូន្យសុទ្ធ លើការបញ្ចេញ និងស្រូបយកកាបូន

បរទេស៖ យោងទៅតាមប្រភពពី Weforum បានរាយការណ៍ថា ប្រទេសទាំង ៧ នេះបានសម្រេចគោលដៅសូន្យសុទ្ធរួចទៅហើយ ដែលមានន័យថាពួកគេបានធ្វើឱ្យមានតុល្យភាព…