កសិករម្នាក់បង្ហាញក្ដីរំពឹងខ្ពស់ ក្រោយបានប្រើប្រាស់សូឡាសម្រាប់កសិកម្មរបស់ខ្លួន

នវានុវត្ត ៖ បន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលក្នុងការសិក្សាអំពីសូឡាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែរួចមក កសិករម្នាក់រស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់សូឡាក្នុងការបូមទឹក…