រយៈពេល៩ខែ កម្ពុជាទទួលបានចំណូល៨៥០លានដុល្លារពីការនាំចេញស្រូវនិងអង្ករ

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមរបាយការណ៍នាំចេញស្រូវ និងអង្កររបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បានឱ្យដឹងថា រយៈពេល ៩ខែ ឆ្នាំ២០២២នេះ កម្ពុជាបាននាំចេញស្រូវ និងអង្ករ ទៅទីផ្សារក្រៅ…