បង្កើតសួនបន្លែគ្រួសារ ជួយកាត់បន្ថយចំណាយប្រចាំថ្ងៃ ហើយថែមទាំងមានសុវត្ថិភាពចំណីអាហារយ៉ាងប្រសើរ 

ភ្នំពេញ ៖ សួនបន្លែគ្រួសារ ជាការដាំដំណាំបន្លែចម្រុះច្រើនប្រភេទនៅជុំវិញលំនៅដ្ឋាន ដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃ…