កម្ពុជាផ្តើមពង្រឹងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍បង្កើតសួនកសិ-ឧស្សាហកម្ម និងចំណីអាហារក្រោមជំនួយរបស់អូស្ត្រាលី

ស្របទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើការពង្រឹង និងធ្វើពិពិធកម្មលើវិស័យកសិកម្ម រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានគាំទ្រ និងផ្តល់ជំនួយលើការអភិវឌ្ឍសួន