សួនឧស្សាហកម្ម កម្ពុជា-ចិន អាចនឹងលេចចេញរូបរាងនៅចុងឆ្នាំ២០២៤

សួនឧស្សាហកម្ម កម្ពុជា-ចិន គ្រោងនឹងបង្កើតឱ្យបាននៅចុងឆ្នាំ២០២៤ ឬយ៉ាងហោចណាស់នៅដើមឆ្នាំ២០២៥ ខណៈដែលរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ ។