វឌ្ឍនភាព ៖ គម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបថ្មីនៅតែដំណើរការរលូនទៅមុខ

សៀមរាប ៖ គម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប-អង្គរ នៅតែមានដំណើរការយ៉ាងរលូនទៅមុខបើទោះបីស្ថិតក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ក៏ដោយ…