អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិសៀមរាប​អង្គរ​នឹង​ក្លាយជាធ្នាក់ដ៏សំខាន់​ទាក់ទាញ​វិនិយោគិន​ និងទេសចរ​បរទេស

ភ្នំពេញ ៖ ​កម្ពុជា​ទើបតែ​ដាក់ដំណើរការ​សាកល្បង​អាកា​សយានដ្ឋានអន្តរជាតិ​សៀមរាប​អង្គ​រ​កាលពី​ថ្ងៃទី ១៦ តុលា ២០២៣​កន្លងទៅនេះ ហើយ​ក្រោយ…..