រាជរដ្ឋាភិបាល បង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចុះបញ្ជីដីតំបន់ទន្លេសាប​

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពូជា នាថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤ បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចុះបញ្ជីដីតំបន់ទន្លេសាប។