អាល្លឺម៉ង់ និងអេស្បាញជួបទុក្ខស្ទួនគ្នាមិនធ្លាប់មានរយៈពេល៣ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយ

ទំហំនាំចេញរបស់អាល្លឺម៉ង់បានធ្លាក់ចុះខណៈដែលការនាំចូលនូវទំនិញដែលមានតម្លៃថ្លៃមានចំនួនច្រើនជាងមុនបានធ្វើឲ្យមានឱនភាពនៃពាណិជ្ជកម្មរបស់អាល្លឺម៉ង់កើនឡើងដល់១ពាន់លានអឺរ៉ូ…