វិភាគ៖ អាមេរិករវល់ធ្វើសង្គ្រាមខណៈចិនរវល់ប្រមូលលុយ និងបង្កើនឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ច

សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន និងអាមេរិកនៅតែមិនទាន់អាចឈានទៅរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាបានល្អប្រសើរនៅឡើយខណៈដែលអាមេរិកនៅតែប្រកាន់ជំហចោទប្រកាន់ចិនទៅលើបញ្ហាជាច្រើន រួមទាំងបញ្ហា…