កម្ពុជាមានសហគ្រាសប្រកបអាជីវកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធ និងក្រៅប្រព័ន្ធជាង១លានសហគ្រាស

នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា មានសហគ្រាសប្រកបអាជីវកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធ និងក្រៅប្រព័ន្ធសរុបជាង ១លាន សហគ្រាស

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ (ឆ្នាំ២០២៣-ឆ្នាំ២០២៨)

រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការគាំពារ និងការពង្រឹងសមត្ថភាព ផលិតភាព និងភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ

អ្នកសេដ្ឋកិច្ច៖ ការចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន បានជំរុញកំណើនចរន្តច្រវាក់សេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ

ភ្នំពេញ៖ អ្នកសេដ្ឋកិច្ចបានកត់សម្គាល់ថា សកម្មភាពទិញ-លក់ របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងអាជីវករនៅក្នុងពេលចូលឆ្នាំចិនកន្លងមកនេះ ឃើញថាមានសន្ទុះ…

អ្នកជំនាញ ៖ សេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅមិនទាន់ឈានដល់ចំណុចប្រសើរនៅឡើយ

បើទោះបីជាការបិទខ្ទប់ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ ហើយផ្សាររដ្ឋនៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញហើយក្ដី ប៉ុន្តែស្ថានភាពជាក់​ស្ដែង​នៃជំងឺកូវីដ-19 ដែលផ្ទុះចេញពី…

សេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅតែបន្តរងផលប៉ះពាល់ដោយឥទ្ធិពលកូវីដ-19

អ្នកប្រកបរបរក្រៅប្រព័ន្ធបន្តរងផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេក្នុងរង្វង់ប្រមាណ 60 ទៅ70ភាគរយ ដោយសារឥទ្ធិពលនៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19 ជាពិសេសក្នុងកំឡុងពេលនៃការ………