កសិករ គួរងាកមកអនុវត្តនូវប្រព័ន្ធកសិកម្មចម្រុះ ដើម្បីបង្កើនចំណូលដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារបានប្រសើរ

ភ្នំពេញ ៖ ប្រព័ន្ធកសិកម្មចម្រុះ គឺជាការអនុវត្តបច្ចេកទេសកសិកម្មផ្សេងៗគ្នាលើផ្ទៃដីផលិតកម្មតែមួយដែលមានដំណាំចម្រុះច្រើនមុខ ដូចជា ការចិញ្ចឹមត្រី ចិញ្ចឹមសត្វ ការធ្វើជីកំប៉ុស សម្រាប់កែលម្អ…

ការសិក្សា ៖ ពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ ៦០ភាគរយកំពុងរងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ

ក្រៅតែពីបញ្ហាក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងទាំងនយោបាយ និងបញ្ហាវិបត្តិកូវីដហើយនោះ អាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏កំពុងមានបញ្ហានយោបាយក្រៅប្រទេសជាច្រើនទៀតជាមួយនឹងបណ្តា…