សេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនត្រីមាសដើមឆ្នាំដាំក្បាលចុះជាប់គ្នា 2 ឆ្នាំ

គិតត្រឹមដើមត្រីមាសទី2 ឆ្នាំ2021 សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជប៉ុននៅតែបន្តស្ថិតនៅក្នុងឱនភាព និងលើសពីការរំពឹងទុកបន្ទាប់ពីរលកនៃការឆ្លង​រីករាល​ដាលនូវ​ជំងឺកូវីដកើតមានសាជាថ្មី…