វឌ្ឍនភាព ៖ គម្រោងស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គខេត្តក្រចេះ សាងសង់បាន ៤៥% ខណៈការសាងសង់ផ្លូវតភ្ជាប់សម្រេច ១៥%

គម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គខេត្តក្រចេះ សម្រេចបាន ៤៥% ខណៈការសាងសង់ផ្លូវតភ្ជាប់សម្រេច ១៥% គិតមកត្រឹមពាក់កណ្តាលខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤នេះ