រាជរដ្ឋាភិបាល​ប្រកាស​ទទួល​ស្គាល់​​សាកលវិទ្យាល័យ​ពាណិជ្ជសាស្ត្រ​ថ្មីមួយដោយ​ផ្ដោត​​លើ​​ជំនាញ​ហិរញ្ញវត្ថុ​និង​ធនាគារ​

​វិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជអេស៊ីលីដា ក្លាយទៅជា​សាកលវិទ្យាល័​យ​​ពាណិជ្ជសាស្ត្រអេស៊ីលីដាជា​ផ្លូវការ ផ្ដោត​ជំនាញ​ដដែល​រួម​មាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ធនាគារ