សម្ដេចធិបតី ៖ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានប្រែពីការពឹង​ផ្អែកទាំ​ងស្រុង​លើវិស័យក​សិកម្ម​បែប​ប្រពៃ​ណីម​ក​ពឹង​ផ្អែកលើ​កសិកម្ម​វៃ​ឆ្លាត ឧស្សាហកម្ម និងសេវាកម្ម

សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ត្រូវ​បានផ្លាស់ប្តូរពី​ការ​ពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មបែបប្រពៃណី មកជាកសិកម្ម​វាំឆ្លាត បែបទំនើប ឧស្សាហកម្ម និងសេវាកម្មចម្រុះ​