ការអភិរក្សតំបន់ឆ្នេរ និងសមុទ្រ ដើម្បីលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចនៃមហាសមុទ្រ និងសេដ្ឋកិច្ចបៃតង

ការអភិរក្សនូវតំបន់ឆ្នេរ និងសមុទ្រ មានសារៈសំខាន់ដើម្បីលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចនៃមហាសមុទ្រនិងលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចបៃតង

ស្វែងយល់ពីសេដ្ឋកិច្ចបៃតង ឬ Green Economy

UNEP បានកំណត់ថា “សេដ្ឋកិច្ចបៃតង ឬ Green Economy” គឺជាដំណើរការនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រើកាបូនទាប ធនធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងការរួមបញ្ចូលក្នុងសង្គម

កម្ពុជា មានបំណងជំរុញឱ្យមានបរិវត្តកម្មសេដ្ឋកិច្ចបៃតងក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងបរិស្ថាន និងដៃគូពាក់ព័ន្ធបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយ ដើម្បីធ្វើការសិក្សាស៊ីជម្រៅ ដើម្បីបង្កើតផែនការ និងគោលនយោបាយសម្រាប់ការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចបៃតងនៅកម្ពុជា…