ក្រសួងទេសចរណ៍ជំរុញការប្រើប្រាស់ឌីជីថលដើម្បីបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយពីតំបន់ទន្លេមេគង្គ

ព្រោះតែការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកទេសចរដែលបានទៅដល់តំបន់សហគមន៍កោះហាន បានធ្វើឱ្យប្រជាជនផ្សេងទៀតមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងពីតំបន់ទេសចរណ៍នេះ

កំណើនភ្ញៀវទេសចរទៅសហគមន៍ទេសចរណ៍កោះហាន ធ្វើឱ្យប្រជាជនមានការងារកាន់តែច្រើន

សម្ទុះភ្ញៀវទេសចរដែលទៅលេងតំបន់កោះហាន បានកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ជាក់ស្ដែង ក្នុងឆ្នាំនេះសហគមន៍បានបន្ថែមចំនួនទូកដើម្បីដឹកភ្ញៀវចូលកម្សាន្តព្រៃលិចទឹក