អាស៊ាន បានក្លាយជាតំបន់មានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី៥ នៅលើសកលលោក ខណៈឆ្នាំ២០២៤ ត្រូវបានព្យាករថានឹងមានកំណើន ៤,៩%

អាស៊ាន បានក្លាយជាតំបន់មានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី៥ នៅលើសកលលោក ខណៈឆ្នាំ២០២៤ ត្រូវបានព្យាករថានឹងមានកំណើន ៤,៩%