គំនិតច្នៃប្រឌិត ៖ យកសំរាមប្លាស្ទិក និងខ្សាច់ ផលិតជាដុំឥដ្ឋប្រភេទថ្មីអាចជួយពិភពលោកចេញពីបញ្ហាកាកសំណល់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ

យុវតី ជនជាតិកេនយ៉ាម្នាក់ រួមជាមួយក្រុមការងាររបស់ខ្លួនបាន និងកំពុងបន្តដំណើរការផលិតដុំឥដ្ឋប្រភេទថ្មីដែលច្នៃពីការយកកម្ទេចសំណល់ប្លាស្ទិក និងខ្សាច សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជំនួសដុំឥដ្ឋ