ស្វែងយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍ដ៏លើសលប់ដែលទទួលបានពី Samraam ID

ភ្នំពេញ ៖ Samraam ID (សំរាម អាយ ឌី) គឺជាកម្មវិធីថ្មីមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកូនខ្មែរ និងដាក់ឱ្យដំណើរការជាសាធារណៈក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជន ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែល…