សម្ដេចតេជោ ៖ កម្ពុជាផ្ទេរពីការអភិវឌ្ឍកសិកម្មតាមបែបទូលាយទៅជាស៊ីជម្រៅ ដោយដាក់បញ្ចូល​បច្ចេកទេស​ថ្មីៗ

ភ្នំពេញ ៖ សម្រាប់វិស័យកសិកម្មរបស់កម្ពុជា គឺមានការផ្លាស់ប្ដូរពីការអភិវឌ្ឍតាមបែបទូលាយឲ្យទៅជាការអភិវឌ្ឍតាមបែបស៊ីជម្រៅវិញ ប៉ុន្តែអាចផ្គត់ផ្គង់ប្រជាជនបានច្រើនជាងមុន…