គំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីយកឧស្ម័នកាបូនិកទៅជាវត្ថុធាតុដើមជំនួសឲ្យស៊ីម៉ង់ត៍បាន

ក្រុមហ៊ុនបច្ចកវិទ្យាមួយរបស់អូស្ត្រាលីបានទាញយកឧស្ម័នកាបូនិកដែលត្រូវបានសាយភាយចេញពីសកម្មភាពឧស្សាហកម្មយកទៅបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងដុំថ្ម ដើម្បីផលិតជាវត្ថុធាតុប្រើប្រាស់