ការស្រាវជ្រាវ ៖ ពលរដ្ឋកូរ៉េ មួយផ្នែកជាជិវិតស៊ីវិល័យ តែមួយផ្នែកទៀតកំពុងលិចលង់ដោយបំណុលគ្រួសារ

សេអ៊ូល ៖ កូរ៉េខាងត្បូង ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានអត្រាសមាមាត្ររវាងបំណុលគ្រួសារ Househodl debt ធៀបទៅនឹងផលិតផលក្នុងស្រុក GDP មានកម្រិតខ្ពស់ជាងគេ…