ការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ២០២២ បានបង្ហាញថា អង្គភាពថវិកាកំពុងផ្លាស់ប្តូរឆ្ពោះទៅរកការទទួលខុសត្រូវ

ភ្នំពេញ ៖ ការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ២០២២ បានបង្ហាញថា អង្គភាពថវិកាក្រោមឱវាទ និងក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ កំពុងធ្វើការផ្លាស់…