រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងឧស្សាហកម្ម ៖ ក្នុងចំណោមសហគ្រាស៧៧ម៉ឺន មានតែ២ភាគរយប៉ុណ្ណោះ ជាសហគ្រាសចុះបញ្ជីផ្លូវការ

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ កំពុងរៀបចំគោលនយោបាយដើម្បី​ជួយដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងជួយកែប្រែអាជីវកម្មមិនផ្លូវការឱ្យមកអាជីវកម្មផ្លូវការ

លទ្ធផលបឋមនៃជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ ២០២២ បង្ហាញថា អង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាកើនឡើងប្រមាណជិត ៥០ ភាគរយ

ភ្នំពេញ៖ លទ្ធផលបឋមនៃជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ ២០២២ បានបង្ហាញថា រយៈពេលជាង ១០ ឆ្នាំ ចាប់រាប់ពីឆ្នាំ ២០១១ មកដល់ឆ្នាំ ២០២២ ចំនួនអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាបានកើន…