សម្តេចតេជោលើកឡើងនូវអនុសាសន៍គន្លឹះចំនួន ៨ ដើម្បីចូលរួមដល់កិច្ចពិភាក្សាក្នុងអង្គមហាសន្និបាតលើកទី ១៦ របស់ក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសាកលលោក

ព្រះសីហនុ ៖ មហាសន្និបាតលើកទី១៦ របស់ក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសាកលលោក ដែលរៀបចំឡើងនៅកម្ពុជា ត្រូវបានរំពឹងថានឹងក្លាយទៅជាការចែករំលែកនូវជោគជ័យ…