មុខរបរផលិតអង្រឹងឫស្សី​ស្រុកបន្ទាយស្រី កំពុងត្រូវការការគាំទ្របន្ថែម

អង្រឹងឫស្សី ជាផលិតផលក្នុងស្រុកដែលត្រូវការពេលវេលា និងការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងសម្រិតសម្រាំងក្នុងការផលិត ជាពិសេសគឺជាការផលិតឡើងដោយដៃ