គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យចម្រុះលើកដំបូងតម្លៃជាង៦០លានដុល្លារនឹងបង្ហាញខ្លួននៅជើងគីរីរម្យ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យចម្រុះដែលមានតម្លៃសរុបជាង៦០លានដុល្លារ នឹងបង្ហាញខ្លួននៅតំបន់ជើងភ្នំគីរីរម្យ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដែលកាន់តែជួយលើកសក្ដានុពលតំបន់ និង…