ទស្សនទានអ្នកជំនាញជាតិ-អន្តរជាតិចំពោះបញ្ហាអតិផរណាសកលមកលើសេដ្ឋកិច្ច និងការវិនិយោគនៅកម្ពុជា

កម្ពុជា ថ្វីត្បិតអាចរក្សាលំនឹងអត្រាអតិផរណាបានល្អយ៉ាងណាក្តី ប៉ុន្តែនៅតែអាចទទួលរងផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដែលមិនអាចជៀសផុតឡើយពីវិបត្តិសកល