កម្ពុជា កំពុងកែប្រែតំបន់សមរភូមិប្រយុទ្ធកាលពីអតីតកាលឱ្យទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ និងជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានជំរុញឱ្យមានការកែប្រែតំបន់សមរភូមិប្រយុទ្ធកាលពីអតីតកាលឱ្យទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស និងពាណិជ្ជកម្ម…