បញ្ហាពលរដ្ឋអត់ឃ្លានកំពុងសំងំលាក់ខ្លួនក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក

នៅពេលដែលយើងពិភាក្សា និងលើកឡើងអំពីប្រទេសអាមេរិក គ្រប់គ្នាអាចស្គាល់ និងទទួលស្គាល់ថាជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតលើពិភពលោក និងជាទីកន្លែងដែលចង់ឲ្យរស់នៅបំផុត…