ស្ត្រីម្នាក់បង្កើតសិប្បកម្មផលិតគ្រឿងផ្សំម្ហូបខ្មែរ ក្រោមហេតុផលចង់ជួយផ្សព្វ​ផ្សាយ​អត្ត​សញ្ញាណជាតិ

ភ្នំពេញ ៖ អត្តសញ្ញាណ គឺពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជាតិសាសន៍មួយ ដែលវាជាចំណុចលេចធ្លោ និងជាចំណុច ដែលសម្គាល់ភាពខុសគ្នារបស់ប្រទេសមួយ។ អត្តសញ្ញាណអាចមានច្រើន…