អត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬសៀវភៅគ្រួសារមិនមែនជាទ្រព្យធានាក្នុងប្រតិបត្តិការផ្តល់ឥណទាននោះទេ

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (ធនាគារកណ្តាល) ប្រកាសឱ្យគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទទាំងអស់ ហាមឃាត់ទទួលយកអត្តសញ្ញាណបណ្ណ…