ស្វែងយល់ពីគោលនយោបាយអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

គោលនយោបាយអត្រាប្តូរប្រាក់ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា គឺជាឧបករណ៍នយោបាយមួយរបស់គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ ដែលមានគោលដៅចម្បងរក្សាស្ថិរភាពថ្លៃ ។…

អត្រាអតិផរណានៅកម្ពុជាស្ថិតកម្រិតទាបអាចគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់រៀលធៀបនឹងដុល្លារអាមេរិក

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានឱ្យដឹងថា អត្រាអតិផរណាបន្តស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបអាចគ្រប់គ្រងបានក្នុងអត្រា ៣% ជាមួយនឹងស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់ ៤.១០៨ រៀលក្នុងមួយដុល្លារអាមេរិក…

អត្រាប្តូរប្រាក់រៀលធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថានឹងនៅតែបន្តមានស្ថិរភាពក្នុងឆ្នាំ២០២២

ភ្នំពេញ ៖ យោងតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានលើកឡើថា ដោយសារស្ថិរភាពម៉ាក្រូ សេដ្ឋកិច្ច និងជំនឿទុកចិត្តពីសំណាក់សាធារណជនលើការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀល អត្រាប្តូរប្រាក់រៀល…

តើអ្នកដឹងអ្វីខ្លះពីគោលនយោបាយនៃអត្រាប្ដូរប្រាក់នៅកម្ពុជា ?

គោលនយោបាយអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) គឺជាឧបករណ៍នយោបាយមួយរបស់គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ ដែលមានគោលដៅចម្បងរក្សាស្ថិរភាពតម្លៃ។…

NBC អនុវត្តគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុកម្ពុជា ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់

NBC នឹងបន្តផ្តល់សាច់ប្រាក់សន្ទនីយភាពតាមរយៈប្រតិបត្តិការផ្តល់សាច់ប្រាក់សន្ទនីយភាពរាល់ពីរសប្តាហ៍ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការសាច់ប្រាក់រៀលរយៈពេលខ្លីរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញ