ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ប្រកាសដាក់ឱ្យដេញថ្លៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកចំនួន ៥០ លានដុល្លារ ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ បានប្រកាសដាក់ឱ្យដេញថ្លៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកចំនួន ៥០ លានដុល្លារ ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់ និងរក្សាតម្លៃប្រាក់រៀលនៅលើទីផ្សារឱ្យមានស្ថិរភាព

ក្នុងរយៈពេលដុល្លារឡើងថ្លៃ កម្ពុជាត្រៀមខ្លួនចាត់វិធានការរក្សាស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនចាត់វិធានការតាមការចាំបាច់ ពិសេសការធ្វើអន្តរាគមន៍លើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ និងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នយោបាយរូបិយវត្ថុដទៃ

ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់រៀលនឹងដុល្លារអាមេរិកបន្តមានស្ថិរភាព

ភ្នំពេញ ៖ អត្រាប្តូរប្រាក់រៀលនឹងដុល្លារអាមេរិកនៅឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣នេះ បន្តមានស្ថិរភាព ប៉ុន្តែមានកម្រិតខ្ពស់បន្តិច ធៀបនឹងគ្រាមុនវិបត្តិកូវីដ១៩ ដោយសារប្រាក់រៀលបន្តរងសម្ពាធពីការឡើងថ្លៃនៃ….

ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់រៀលនឹងដុល្លារអាមេរិកបន្តមានស្ថិរភាព

ភ្នំពេញ ៖ អត្រាប្តូរប្រាក់រៀលនឹងដុល្លារអាមេរិកនៅឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣នេះ បន្តមានស្ថិរភាព ប៉ុន្តែមានកម្រិតខ្ពស់បន្តិចធៀបនឹងគ្រាមុនវិបត្តិកូវីដ១៩ ដោយសារប្រាក់រៀលបន្តរងសម្ពាធ…

អត្រាប្តូរប្រាក់រៀលរក្សា​បានស្ថិរភាព​យ៉ាង​ល្អប្រសើរចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៨

កំពង់ស្ពឺ ៖ អត្រាប្តូរប្រាក់រៀលត្រូវបានរក្សាឱ្យមានស្ថិរភាពយ៉ាងល្អប្រសើរ ទាំងនៅក្នុងអំឡុងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលនិងវិបត្តិកូវីដ-១៩ និងប្រែប្រួលក្នុងរង្វង់តែ ១% ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំ…

ការរក្សាបានស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់រៀលបានរួមចំណែកគ្រប់គ្រងសម្ពាធអតិផរណា

ភ្នំពេញ ៖ ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ បានលើកឡើងថា ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានថ្លឹងថ្លែងការអនុវត្តនយោបាយរូបិយវត្ថុ និងបន្តរក្សាឱ្យមានស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់រៀល

ចំណេះដឹង ៖ ស្វែងយល់ពីការប្រែប្រួលអត្រាប្តូរប្រាក់ពិត និងអត្រាប្ដូរប្រាក់តាមទីផ្សារ

អត្រាប្តូរប្រាក់រវាងរូបិយវត្ថុនៃប្រទេសពីរ គឺជាថ្លៃនៃរូបិយវត្ថុដែលនិវាសជននៃ…