កម្ពុជារំពឹងថាសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអត្រា ៥,៦%នៅឆ្នាំ ២០២៣

កម្ពុជារំពឹងថានឹងសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងអត្រា៥,៦ % នៅឆ្នាំ ២០២៣ និងបន្តងើបកាន់តែលឿន នៅឆ្នាំ២០២៤ ជាមួយអត្រាកំណើន៦,៦%