អង់គ្លេស បន្តផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​ថ្មីដល់កម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ទោះបីស្ថានភាពកម្ពុជាចាកចេញពីប្រទេសក្រីក្រ (Least Developed Country) ក្ដី សម្រាប់ចក្រភពអង់គ្លេសបានសន្យាថានៅតែផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាដដែល…