អនុភាព Sticker មួយប្រភេទអាចរក្សាគុណភាពផ្លែឈើបានច្រើនថ្ងៃ និងជួយកាត់បន្ថយកាកសំណល់អាហារ

sticker មួយប្រភេទមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការការពារកុំឲ្យផ្លែឈើស្រស់
ឆាប់ខូច និងរលួយ ហើយអាចបន្តអាយុកាលបានរហូតទៅដល់២សប្តាហ៍