កម្ពុជាអនុម័តគម្រោងបង្កើតរោងចក្រចំនួន២០ ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់សរុបជិត ២០០លានដុល្លា ក្នុងខែឧសភា

ភ្នំពេញ ៖ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ហៅកាត់ CDC បានអនុម័តនូវគម្រោងបង្កើតរោងចក្រសរុបចំនួន ២០ គម្រោង និងគិតជាទឹកប្រាក់ស្មើនឹង ១៩៨,១ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់រយៈ…