ក្នុងខែឧសភា កម្ពុជាអនុម័ត និងគាំទ្រគម្រោងវិនិយោគថ្មីសរុបជាទំហំទឹកប្រាក់ ៦០លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ៖ កាលពីអំឡុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣កន្លងទៅនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) បានគាំទ្រ និងអនុម័តលើគម្រោងស្នើសុំវិនិយោគ…